กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย

กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยของโรงเรียนวัดห้วยหมูประสบความสำเร็จอย่างมากมายหลังจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  เช่น  กิจกรรมการละเล่นไทย   กิจกรรมขนมไทย   กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย  กิจกรรมงามอย่างไทย  เป็นต้น  หลังจากที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ส่งผลให้ผู้ใหญ่ในชุมชนตระหนักในความเป็นไทยและให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Advertisements

Leave a comment »

โครงงานน่ารู้

โครงงานสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนโรงเรียนวัดห้วยหมู

Leave a comment »

สรรหาพาไปเที่ยว

สนุกสดใสกับสถานที่ท่องเที่ยวไทย  โรงเรียนวัดห้วยหมูเปิดโลกกว้างทางการศึกษา

เปิดหูเปิดตาเด็กนักเรียนทุกคน

Leave a comment »

ของดีเมืองไทยไม่เที่ยวไม่รู้ไม่ดูไม่เห็น

Leave a comment »

กิจกรรมดีที่น่ารู้

วิถีชีวิตแบบพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยหมู

Comments (1) »

กิจกรรมดีมีสาระของโรงเรียนวัดห้วยหมู

การนั่งสมาธิยามเช้าของโรงเรียนวัดห้วยหมูในโรงเรียนวิถีพุทธ

Leave a comment »

กิจกรรมรดน้ำดำหัว

กิจกรรมรดนำดำหัวผู้ใหญ่ถือเป็นประเพณีที่แสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว   โดยทางหมู่บ้านห้วยหมูจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยจะจัดกิจกรรม   คือ  ทำบุญในช่วงเช้า  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่   ก่อพระเจดีย์ทรายและเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วงบ่าย  ส่วนในช่วงเย็นจะมีการละเล่นแบบไทยๆเช่น  รำวงย้อนยุค  การแข่งขันตะกร้อ   ฯลฯ  ท่านใดอยากเข้าร่วมกิจกรรมขอเชิญได้ที่วัดห้วยหมู  ในวันที่  15  เมษายน  ของทุกปี

Leave a comment »